1. Üldsätted


1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Stellare Mängumaa OÜ (registrikood: 16009479) (edaspidi andmetöötleja).


1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.


1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.


1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.


2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine


2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil
isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.


2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.


2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.


3. Klientide isikuandmete töötlemine


3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:


3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;


3.1.2. Sünnikuupäev;


3.1.3. Telefoninumber;


3.1.4. E-posti aadress;


3.1.5. Lapse eesnimi kelle sünnipäeva peetakse ja vanus
 
3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.


3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):


a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;


b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;


c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;


f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.


3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:


3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele


3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 2 aastat


3.4.3. Töötlemise eesmärk – teenuste toimimise tagamine

Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 2 aastat


3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 2 aastat


3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele


3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 2 aastat


3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.


3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.


3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 2 aastat.


4. Andmesubjekti õigused


4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.


4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.


4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.


4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.


4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.


5. Lõppsätted


5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.


5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.stellaremangumaa.ee kaudu .

Küpsiste kasutamine

Küpsis on väike fail, mis salvestatakse teie lõppseadmes (näiteks arvutis, mobiiltelefonis, nutitelefonis, tahvelarvutis jne) teie veebisaidi seansi ajal. Küpsiste kasutamisel tunneb veebisait ära teie lõppseadme (näiteks teie järgmisel veebisaidi seansil). Küpsiseid võib kasutada, et „jälgida“ teie tegevusi ja harjumusi veebisaidi seansil ning luua nende alusel teie profiil. Vastavalt sellele profiilile võite oma eelistuste alusel saada veebireklaami. Veebisaidi analüüsi eesmärgil kasutame Google Analytics teenust ja muid analoogseid vahendeid. Sellised vahendid loovad statistilist ja muud teavet veebisaidi  kohta vastavalt teie arvutites ja (või) muudes lõppseadmetes olevatele küpsistele. Teavet veebisaidi külastamise kohta kasutatakse, et luua veebisaidi liikluse aruanded. Seda teavet säilitavad Google ja muud teenusepakkujad. Küpsiseid kasutatakse, et tunda teid ära kui veebisaidi varasemat kasutajat.

 

 www.stellaremangumaa.ee veebilehel on järgmised küpsised:


• Ajutised küpsised, mis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust. Nende küpsiste abil salvestab server teavet veebilehe tegevuste kohta, mis lubab kasutajal
jätkata sealt, kuhu ta eelmisel korral pooleli jäi.


• Püsiküpsised, mis salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Neid küpsiseid kasutatakse külastaja eelistuste salvestamiseks.


• Esimeste osapoolte küpsised, mis pärinevad teenuse osutaja võrgulehelt ja võivad olla nii ajutised kui ka püsivad. Nende küpsiste abil saab salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral kui veebilehte külastatakse.


• Kolmandate osapoolte küpsised, mida kasutavad teenuse osutaja partnerite veebilehed, mis on teenuse osutaja veebilehele lisatud või lingitud. Veebilehel kasutatakse veel neid küpsiseid:


• PHP sessioonicookie algusega SESSID: Seda küpsist kasutatakse PHP sessiooniinfo alles hoidmiseks.

 Kasutajal on võimalik keelata küpsistel veebisaidi kasutamise kohta kogutud andmete edastamine Google’ile ja nende andmete edasine töötlemine Google’i serverites. Selleks peab kasutaja alla laadima vastava veebilehitseja lisa ning selle installeerima: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en